Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.newsbit.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Newsbit. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.


Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Newsbit is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Newsbit.


Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen die op onze website staan, zoals de prijzen van diverse cryptocurrencies, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Newsbit te mogen claimen of te veronderstellen.

Newsbit streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Newsbit aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.


Geen financieel advies

Alles wat Newsbit plaatst is geen financieel advies. De informatie die hier gepost wordt is slechts informatie of onze kijk op cryptocurrencies die wij met de bezoekers willen delen. Door te investeren in cryptocurrencies kun je kapitaal (geld) verliezen. Ga dus altijd voor jezelf na of je het risico wilt nemen om te investeren.


Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.newsbit.nl op deze pagina.


Privacy en cookies

Newsbit hecht veel waarde aan uw privacy. Om deze reden heeft Newsbit een privacyverklaring, inclusief het gebruik van cookies op de website, gepubliceerd. Ben jij hier geïnteresseerd in? Klik dan hier om naar de betreffende pagina te gaan. De pagina zal in een nieuw tabblad worden geopend.