Algemene voorwaarden – Newsbit

Deze Algemene Voorwaarden (de Overeenkomst) zijn een juridisch bindende overeenkomst tussen u (hierna te noemen jij of je) en Newsbit, gevestigd te Kerkenbos 1037, 6546 BB Nijmegen, Nederland, onder KvK-nummer 72553774 (hierna Newsbitwij, of ons genoemd). Door gebruik te maken van een van de diensten die Newsbit ter beschikking stelt via de Website, de mobiele Website of enige andere geleverde Newsbit-gerelateerde diensten (de Diensten), gaat u ermee akkoord en erkent u dat u alle Algemene Voorwaarden hebt gelezen, begrepen en onvoorwaardelijk aanvaard. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden of toekomstige wijzigingen, maak dan geen gebruik van onze Diensten of de Newsbit website op www.newsbit.nl (de Website).

Aanvullende voorwaarden of andere documenten die van tijd tot tijd op de Website kunnen worden geplaatst, worden hierbij uitdrukkelijk hierin opgenomen.

1. Algemene Bepalingen

1.1 Newsbit biedt een online platform waarop je nieuws met betrekking tot de belangrijkste crypto koersen, informatie over cryptocurrencies en ander cryptonieuws kunt volgen.

1.2 Door je gegevens op onze Website te registreren, of door Diensten die door Newsbit worden geleverd te gebruiken, stem je ermee in gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden. Als je niet alle Algemene Voorwaarden accepteert, moet je de Website of onze Diensten niet gebruiken.

1.3 Deze Algemene Voorwaarden, samen met de Privacy Policy, alle wijzigingen, alle documenten waarnaar wordt verwezen en alle andere juridische kennisgevingen en overeenkomsten die door Newsbit via de Dienst zijn of worden gepubliceerd, vormen de volledige juridische overeenkomst tussen jou en Newsbit met betrekking tot het gebruik van de Dienst.

1.4 In het geval dat een of meer van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig worden bevonden, blijven de overige bepalingen van kracht. Newsbit zal nieuwe bepalingen formuleren ter vervanging van de nietige bepalingen, waarbij de reikwijdte van de oorspronkelijke bepalingen zorgvuldig zal worden overwogen.

1.5 Newsbit is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen van toepassing worden 30 dagen nadat Newsbit je op de hoogte heeft gesteld van de veranderingen.

1.6 Newsbit biedt geen garantie voor de continue en ononderbroken beschikbaarheid en/of toegankelijkheid van de Website. Newsbit behoudt zich het recht om de beschikbaarheid van de Website of bepaalde delen daarvan te beperken, indien dit noodzakelijk is in verband met capaciteitslimieten, beveiliging of om onderhoud aan de Website uit te voeren. Newsbit heeft het recht om de Website verbeteren en/of wijzigen en van tijd tot tijd nieuwe functies introduceren. Onderhoud wordt waar mogelijk uitgevoerd op een moment dat het gebruik door u het minst wordt beïnvloed.

2. Gebruik van de Website

2.1 Door de Website te gebruiken, verklaar en garandeer je dat (i) je de wettelijke bevoegdheid hebt om met deze Algemene Voorwaarden in te stemmen en deze na te leven; (ii) je niet wordt geclassificeerd als minderjarige in het rechtsgebied waarin je woont; (iii) je geen toegang tot de Website verkrijgt of probeert te verkrijgen via geautomatiseerde of niet-menselijke middelen, zoals via een bot of script; en (iv) je de Website niet zult gebruiken voor illegale of ongeautoriseerde doeleinden.

2.2 Op voorwaarde dat je in aanmerking komt om de Website te gebruiken, krijg je hierbij van Newsbit een beperkte licentie voor toegang tot en gebruik van de Website. Newsbit behoudt zich alle rechten voor die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend.

2.3 Je gaat hierbij verder akkoord om niet:

(a) te proberen om onze beveiligingssystemen te omzeilen;
(b) op enigerlei wijze inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten van Newsbit of derden;
(c) jezelf ten onrechte voor te doen als een persoon of entiteit of ten onrechte claimen een band te hebben met een persoon of entiteit, al dan niet verbonden met Newsbit;
(d) onze Website te gebruiken voor een ander doel dan bedoeld door Newsbit;
(e) content te uploaden die virussen of andere computercode, corrupte bestanden of programma’s bevat die zijn ontworpen om de functionaliteit van de Website te onderbreken, vernietigen of beperken, of om software, hardware of andere apparatuur te verstoren;
(f) de broncode van de Website of een deel daarvan te reverse-engineeren, decompileren, disassembleren of anderszins proberen te achterhalen.

2.4 Er kan informatie op de Website staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat, inclusief beschrijvingen, prijzen, beschikbaarheid en diverse andere informatie. Newsbit behoudt zich het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om de informatie op de Website op elk moment te wijzigen of bij te werken, zonder voorafgaande kennisgeving aan jou.

2.5 Tenzij anders aangegeven, behoudt Newsbit alle rechten en bevoegdheden die haar toekomen met betrekking tot de intellectuele eigendom van de door haar vervaardigde werken, waaronder de look en feel van de Website, de broncode, databases, software, functionaliteit, ontwerpen, audio, video, tekst, foto’s en afbeeldingen, evenals alle auteursrechten, handelsmerken, servicemerken en ontwerpen. Je mag de inhoud van de Website op geen enkele manier reproduceren, publiceren, verzenden, verspreiden, weergeven, wijzigen of exploiteren.

3. Relatie tussen jou en Newsbit

3.1 De meningen of informatie op deze Website zijn niet bedoeld als een aanbod of uitnodiging voor de aankoop of verkoop van een investering of financieel instrument. De informatie op deze Website vormt ook geen investeringsadvies en dient niet te worden gebruikt als basis voor een investeringsbeslissing.

3.2 Elke mening die op deze Website wordt vermeld, wordt eerlijk gehouden door Newsbit. Deze zijn echter geen garantie, er mag niet op worden vertrouwd en de meningen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Tevens kan de Website ook toekomstgerichte verklaringen bevatten die zijn gebaseerd op onze huidige meningen, verwachtingen en projecties. Newsbit legt deze verklaringen te goeder trouw af; Newsbit is echter niet verplicht om de toekomstgerichte verklaringen op enig moment bij te werken of te herzien.

3.3 Werkelijke resultaten van iets dat is opgenomen in een toekomstgerichte verklaring die door Newsbit aan je wordt verstrekt kunnen verschillen van wat oorspronkelijk werd verwacht.

3.4 Je dient je eigen onafhankelijk onderzoek uit te voeren voordat je een investeringsbeslissing neemt. In publicaties van de Newsbit wordt geen rekening gehouden met de specifieke behoeften, investeringsdoelstellingen en financiële situatie van een bepaald individu, en de vermelde investeringen zijn mogelijk niet geschikt voor jou. Je wordt afgeraden een investeringsbeslissing enkel te baseren op de informatie die door Newsbit wordt gepubliceerd. Je dient altijd uw eigen onafhankelijke verificatie van feiten en gegevens uit te voeren voordat je investeringsbeslissingen neemt.

3.5 Als je niet zeker bent van een investeringsbeslissing, dien je een professionele financieel adviseur te raadplegen.

4. Donaties

4.1 De Website biedt de mogelijkheid tot het doen van donaties aan Newsbit. Alle donaties via de Website komen ten goede aan Newsbit.

4.2 Door het accepteren van deze Algemene Voorwaarden verklaart een donateur tenminste 18 jaar oud te zijn. Een donateur die onder de 18 jaar oud is kan een donatie doen in het bijzijn van en met goedkeuring van een ouder of voogd.

4.3 Newsbit accepteert geen aansprakelijkheid voor schade aan de donateur als gevolg van de gedane donatie. De donateur vrijwaart Newsbit voor alle aanspraken van derden voor schade geleden door derden als gevolg van de donatie.

4.4 Newsbit neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de communicatie, persoonsgegevens, de elektronische overdracht van data en online donaties en zorgt voor een veilige web omgeving. Het betreft hier een inspanningsverplichting. Newsbit aanvaardt geen aansprakelijkheid uit hoofde van deze verplichting.

4.5 Het is donateurs niet toegestaan om beperkingen op te leggen aan het gebruik van donaties aan Newsbit, welke de volledige discretie heeft om te bepalen hoe donaties worden gebruikt.

4.6 Newsbit is te allen tijde gerechtigd om zonder opgaaf van reden een nonatie te weigeren. In dat geval zal een donatie binnen 30 dagen op de rekening van de donateur worden teruggestort.

4.7 Donaties zijn onherroepelijk.

5. Disclaimer

5.1 Deze Website wordt aangeboden op een “as is” en “as available” basis. Je stemt er hierbij mee in dat uw gebruik van de Website en onze Diensten op uw eigen risico is. Voor zover toegestaan ​​onder de toepasselijke wetgeving, wijst Newsbit alle garanties, expliciet of impliciet, in verband met de Website en uw gebruik ervan af, inclusief, maar niet beperkt tot, de geïmpliceerde garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. Newsbit geeft geen garanties of verklaringen over de juistheid of volledigheid van de inhoud van de Website of de inhoud van websites waarnaar op de Website wordt gelinkt. Newsbit aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor:

(1) eventuele fouten, vergissingen of onnauwkeurigheden in inhoud en materiaal;
(2) persoonlijk letsel of materiële schade, van welke aard dan ook, als gevolg van jouw toegang tot en gebruik van de Website;
(3) ongeautoriseerde toegang tot of gebruik van onze beveiligde servers en/of persoonlijke informatie en/of financiële informatie die daarin is opgeslagen;
(4) elke onderbreking of stopzetting van de Website; of
(5) eventuele fouten en weglatingen in de inhoud en materialen of voor enig verlies van schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van enige inhoud die is geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld via de Website.

5.2 Newsbit geeft geen garantie, onderschrijft niet en neemt geen verantwoordelijkheid voor enig product of dienst die wordt geadverteerd of aangeboden door een derde partij via de Website of enige hyperlinkwebsite, tenzij dit een product of dienst is die wordt aangeboden binnen de Newsbit.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Voor zover maximaal toegestaan ​​door toepasselijk recht, is Newsbit niet aansprakelijk voor mogelijke schade veroorzaakt onder deze Algemene Voorwaarden, zowel door haarzelf als door derden, behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Newsbit, op voorwaarde dat dit kan worden aangetoond door jou.

6.2 Voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet, zullen Newsbit, haar dochterondernemingen, directeuren, werknemers of agenten niet aansprakelijk zijn voor enige indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of punitieve schade, of enig verlies van winst of inkomsten, ongeacht of deze rechtstreeks of indirect wordt geleden, evenals enig verlies van gegevens, goodwill of andere immateriële verliezen.

6.3 Je gaat hierbij akkoord Newsbit te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, verlies, schade, aansprakelijkheid of eisen van derden tot vergoeding van schade veroorzaakt door en toerekenbaar aan jou, met inbegrip van redelijke advocatenhonoraria en kosten, die is of zijn veroorzaakt door van (1) jouw gebruik van deze Website; (2) een schending van deze Algemene Voorwaarden; en (3) jouw schending van de rechten van een derde partij.

6.4 Je bent aansprakelijk voor alle schade die Newsbit kan lijden als gevolg van een aan jou toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de Algemene Voorwaarden.

7. Klachten en geschillen

7.1 Bij klachten over de Diensten van Newsbit zul je Newsbit hierover informeren zodat we gezamenlijk tot een oplossing kunnen komen.

7.2 Je dient Newsbit in ieder geval twee weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Mocht er na die tijd geen oplossing gevonden zijn door Newsbit, dan gelden de volgende provisies.

7.3 Elk geschil dat niet kan worden opgelost tussen u en Newsbit welke voortvloeit uit of verband houdt met deze Algemene Voorwaarden, inclusief vragen over het bestaan, de geldigheid of beëindiging ervan, zal worden verwezen naar en uiteindelijk worden opgelost in overeenstemming met de Arbitrageregels van het Nederlands Arbitrage Instituut. Het aantal arbiters is één / drie. De plaats van arbitrage wordt tussen partijen overeengekomen. De procedure zal in het Nederlands of in het Engels worden gevoerd, afhankelijk van uw gesproken taal.

8. Toepasselijk recht

8.1 Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlands recht.

8.2 De rechtbank Gelderland is bevoegd kennis te nemen van enig geschil tussen Newsbit en jou, tenzij de wet anders voorschrijft.

9. Contact

Vragen over de Algemene Voorwaarden kunt u sturen naar [info@newsbit.nl].